Player
Last club
Ngô Văn Kiều Wing-spiker from Vietnam
Sanest Khánh Hoà from season 2011/12
Will he play for Sanest Khánh Hoà in season 2018/19? Yes No
Nguyễn Văn Hạnh Wing-spiker from Vietnam
Đức Long Gia Lai from season 2012/13
Will he play for Đức Long Gia Lai in season 2018/19? Yes No
0 guests online